پذیرش در دوره شتابدهی

فقط برای دوره‌های اردیبهشت ماه یا آبان ماه صورت می‌پذیرد.