دوره شتابدهی

شتابدهنده سیمرغ میزبان دو برنامه شتابدهی 9 ماهه است که روند پذیرش آنها از بهمن ماه و مرداد ماه هر سال آغاز و افتتاحیه برنامه‌ها در اردیبهشت و آبان ماه برگزار می‌شود.