پذیرش در دوره رشد

پذیرش بر اساس ظرفیت شتابدهنده صورت می‌پذیرد.